Virusign
Info

Details for 00d2fb62b5749d2af5b48b57706d5a360397db770616bf9ec4445cdcac29b551

Nameonirn0r
Date (Y-m-d)2019-07-09
Size (Bytes)42094 (41.11KB)
Filegzip compressed data, from NTFS filesystem (NT)
TrID100.0% (.GZ/GZIP) GZipped data (3000/1)
CRC3296f21750
MD580a0704ae48a3a8d55fbf737998787ac
SHA147faece20e5abb22c7bbc56f8e62c150f0259e28
SHA25600d2fb62b5749d2af5b48b57706d5a360397db770616bf9ec4445cdcac29b551
ImpHash00000000000000000000000000000000
ImpFuzzy0::
SSDeep768:vybQyO/Xwxjk31nWQjRwrYFmdxigtvjxoQBFzceRfWRG3O5:vLjfwxjk31nRwrIm2gtvNjTzc6WM3O5
Online Analysis 1x
Online Analysis 2x
Online Analysis 3x
AV1 (ClamAV) StatusNo detection
AV2 AV3 AV4 AV5 StatusNo detection
AV1 DetectionOK
AV1 Virus Signatures VersionClamAV 0.101.4/25661/Thu Dec 12 09:47:42 2019 (2019-12-12)
AV2 DetectionOK
AV2 Virus Signatures VersionVDB: 12.12.2019 08:50:37 (Build: 102199) (2019-12-12)
AV3 DetectionOK
AV3 Virus Signatures Version201912121005 (2019-12-12)
AV4 DetectionOK
AV4 Virus Signatures Version5.70 19 November 2019 (2019-12-12)
AV5 DetectionOK
AV5 Virus Signatures Version7.83137 (2019-12-12)