Virusign
Info

Details for 2fc8b63e3c88818e67c0ce688ed3199e8e28366e41f0bec4b1476456381e798f

Namexiaomi_1521.7z
Date (Y-m-d)2018-01-17
Size (Bytes)429379 (419.32KB)
File7-zip archive data, version 0.4
TrID57.1% (.7Z) 7-Zip compressed archive (v0.4)
(8000/1)
42.8% (.7Z) 7-Zip compressed archive (gen) (6000/1)
CRC3268ef5e08
MD5aa4dd6aa399984853aa84c019fd12b27
SHA1364a6c9128222b5f94dd351e9ff9c30bd48c381f
SHA2562fc8b63e3c88818e67c0ce688ed3199e8e28366e41f0bec4b1476456381e798f
ImpHash00000000000000000000000000000000
ImpFuzzy0::
SSDeep12288:iMxYv//+BqZHyCO8ZRQ6pDVjpAjhrETX72ad:iMxYvHgRCLZO0pZqU
Online Analysis 1x
Online Analysis 2x
Online Analysis 3x
AV1 (ClamAV) StatusNo detection
AV2 AV3 AV4 AV5 StatusDetected on 2018-01-17
AV1 DetectionOK
AV1 Virus Signatures VersionClamAV 0.101.4/25687/Tue Jan 7 09:56:22 2020 (2020-01-08)
AV2 DetectionTrojan.SuspectCRC
AV2 Virus Signatures VersionVDB: 04.02.2019 19:12:23 (Build: 101264) (2019-02-05)
AV3 DetectionERROR
AV3 Virus Signatures Version201801171102 (2018-01-17)
AV4 DetectionMal/Generic-S
AV4 Virus Signatures Version5.47 09 January 2018 (2018-01-17)
AV5 DetectionGen:Variant.Androm.11(DB)
AV5 Virus Signatures Version7.74650 (2018-01-17)