Virusign
Info

Details for 3f50383e92a2a3a7093686f85dc856522c9b35b7b533788ec1d72a7f512f6000

NameDocs Sample.7z
Date (Y-m-d)2019-04-12
Size (Bytes)1495035 (1.43MB)
File7-zip archive data, version 0.4
TrID57.1% (.7Z) 7-Zip compressed archive (v0.4)
(8000/1)
42.8% (.7Z) 7-Zip compressed archive (gen) (6000/1)
CRC320dddfc09
MD54f5b71e8d001a1115a35dcdac2812fe7
SHA1204ac05928054682801fc8b1e87159865f309789
SHA2563f50383e92a2a3a7093686f85dc856522c9b35b7b533788ec1d72a7f512f6000
ImpHash00000000000000000000000000000000
ImpFuzzy0::
SSDeep24576:yPM2xM+/LN+/2MVdOC7679S71/2+fjubDxGwqC4tKqgo8BX1SpJvRb9xxYSgbeIO:yPBy+/B+/ViS71O+feci4tRtEXUnvRhV
Online Analysis 1x
Online Analysis 2x
Online Analysis 3x
AV1 (ClamAV) StatusNo detection
AV2 AV3 AV4 AV5 StatusDetected on 2019-04-12
AV1 DetectionOK
AV1 Virus Signatures VersionClamAV 0.101.4/25687/Tue Jan 7 09:56:22 2020 (2020-01-08)
AV2 DetectionOffice.Exploit.DDE
AV2 Virus Signatures VersionVDB: 13.08.2019 07:51:11 (Build: 101833) (2019-08-13)
AV3 DetectionERROR
AV3 Virus Signatures Version201904112251 (2019-04-12)
AV4 DetectionTroj/DocDl-KVJ Troj/DocDl-LHK
AV4 Virus Signatures Version5.62 09 April 2019 (2019-04-12)
AV5 DetectionTrojan.Downloader.DDE.Gen.1(DB)
AV5 Virus Signatures Version7.80362 (2019-04-12)