Virusign
Info

Details for 471fc8a905530a7570de0260e8e90b9c5d0b45cd2bb4775d3bdaf3a0882d0039

NameReservoir_Sedimentation.pdf
Date (Y-m-d)2018-12-21
Size (Bytes)44084 (43.05KB)
FilePDF document, version 1.7
TrID100.0% (.PDF) Adobe Portable Document Format (5000/1)
CRC32d6d79a65
MD5b701a4e761b4ed6cb3d4d293343318c4
SHA1c69cbe870bc10d27ff323eb9e47bb6e25dfb2f51
SHA256471fc8a905530a7570de0260e8e90b9c5d0b45cd2bb4775d3bdaf3a0882d0039
ImpHash00000000000000000000000000000000
ImpFuzzy0::
SSDeep768:HmyTDo9Ymn6XV7CwOho2Etpz18yWP7ZyOdXwJDjocnGbalW+SU3wCSDM7FUrv2R6:jfoJ8/RVev2+
Online Analysis 1http://www.malwaretracker.com/pdfdata.php?md5=b701a4e761b4ed6cb3d4d293343318c4&type=document
Online Analysis 2x
Online Analysis 3x
AV1 (ClamAV) StatusNo detection
AV2 AV3 AV4 AV5 StatusDetected on 2018-08-13
AV1 DetectionOK
AV1 Virus Signatures VersionClamAV 0.100.3/25489/Sun Jun 23 08:01:03 2019 (2019-06-23)
AV2 DetectionPhishing.PDF.Gorilla
AV2 Virus Signatures VersionVDB: 04.02.2019 08:41:06 (Build: 101262) (2019-02-04)
AV3 DetectionOK
AV3 Virus Signatures Version201812271011 (2018-12-27)
AV4 DetectionTroj/PdfUri-GKQ
AV4 Virus Signatures Version5.58 11 December 2018 (2018-12-27)
AV5 DetectionOK
AV5 Virus Signatures Version7.77018 (2018-08-13)