Virusign
Info

Details for 4e518357cae2fcd36a87883aef5e3bcad38993f7c16c7855e184487bf46bfe3a

Name1.html
Date (Y-m-d)2018-12-22
Size (Bytes)4671 (4.56KB)
Filegzip compressed data, from NTFS filesystem (NT)
TrID100.0% (.GZ/GZIP) GZipped data (3000/1)
CRC3208f875cb
MD56ec9c8b50c507a85f1bbde58ec4688ba
SHA1581069fe3362a23a3c9afcc268fde2952d391288
SHA2564e518357cae2fcd36a87883aef5e3bcad38993f7c16c7855e184487bf46bfe3a
ImpHash00000000000000000000000000000000
ImpFuzzy0::
SSDeep96:85rfykTUjOynz3PJCeTICjr5glEp6HhxriNXG2JDZe35txzjRaWzJkYYiSn/:8xUp3rH5guXHJDZy5t9FakmYc/
Online Analysis 1x
Online Analysis 2x
Online Analysis 3x
AV1 (ClamAV) StatusNo detection
AV2 AV3 AV4 AV5 StatusNo detection
AV1 DetectionOK
AV1 Virus Signatures VersionClamAV 0.99.4/25244/Thu Dec 27 06:29:28 2018 (2018-12-27)
AV2 DetectionOK
AV2 Virus Signatures VersionVDB: 10.12.2017 19:08:45 (Build: 99992) (2017-12-11)
AV3 DetectionOK
AV3 Virus Signatures Version201812271011 (2018-12-27)
AV4 DetectionOK
AV4 Virus Signatures Version5.58 11 December 2018 (2018-12-27)
AV5 DetectionOK
AV5 Virus Signatures Version7.77018 (2018-08-13)