Virusign
Info

Details for 50000c6dafa2a0e2d3197c3b74252a744a310664b918387f323c49d1ff8a6fe1

Name1mapServer.rar
Date (Y-m-d)2019-04-22
Size (Bytes)15485670 (14.77MB)
FileRAR archive data, v4, os: Win32
TrID58.3% (.RAR) RAR compressed archive (v-4.x) (7000/1)
41.6% (.RAR) RAR compressed archive (gen) (5000/1)
CRC32c4698f89
MD5d373da355eecee9424dc23087833f082
SHA1a7d9245e22b51bfb8646ff260656021d4112b1d5
SHA25650000c6dafa2a0e2d3197c3b74252a744a310664b918387f323c49d1ff8a6fe1
ImpHash00000000000000000000000000000000
ImpFuzzy0::
SSDeep393216:ChbY9eBdfmmZtwtDos6sOVO8842B1xj1HH2HF/xAS+HtK8:WDBgJosXoOV42B151HH2lW7Hv
Online Analysis 1x
Online Analysis 2x
Online Analysis 3x
AV1 (ClamAV) StatusNo detection
AV2 AV3 AV4 AV5 StatusDetected on 2019-04-22
AV1 DetectionOK
AV1 Virus Signatures VersionClamAV 0.101.4/25687/Tue Jan 7 09:56:22 2020 (2020-01-07)
AV2 DetectionVirus.Win32.Buzus
AV2 Virus Signatures VersionVDB: 21.04.2019 18:14:03 (Build: 101495) (2019-04-22)
AV3 DetectionW32/Backdoor2.AOMY
AV3 Virus Signatures Version201904212303 (2019-04-22)
AV4 DetectionMal/Behav-218 Mal/Generic-S Mal/Hupig-AO
AV4 Virus Signatures Version5.62 09 April 2019 (2019-04-22)
AV5 DetectionTrojan.Generic.3980501(DB)
AV5 Virus Signatures Version7.80462 (2019-04-22)