Virusign
Info

Details for 552d7b924d17c193dcc85647f4a7e388543bb729337c4f1f278011e03fb239fc

Name989e9092b7b6ba94fbcb4e196eb3b30d.rar
Date (Y-m-d)2018-03-09
Size (Bytes)838536 (818.88KB)
FileRAR archive data, v1d, os: Win32
TrID58.3% (.RAR) RAR compressed archive (v-4.x) (7000/1)
41.6% (.RAR) RAR compressed archive (gen) (5000/1)
CRC32c91f0499
MD5744566d49e40198d135ec871513e9734
SHA1021c27d86439ff11efd9bab542c59b35450fc46f
SHA256552d7b924d17c193dcc85647f4a7e388543bb729337c4f1f278011e03fb239fc
ImpHash00000000000000000000000000000000
ImpFuzzy0::
SSDeep12288:x3CDm8CDAUJndWAdPS+lMZhV2FkPVug6YClKQxwNyW0qPwehUT4/WBds9r+NQzzq:x3C4dWKMZh3X6H2HPwHc/gLNQzGtkM
Online Analysis 1x
Online Analysis 2x
Online Analysis 3x
AV1 (ClamAV) StatusNo detection
AV2 AV3 AV4 AV5 AV6 AV7 StatusDetected on 2018-03-09
AV1 DetectionOK
AV1 Virus Signatures VersionClamAV 0.99.4/25034/Sat Oct 13 20:51:49 2018 (2018-10-14)
AV2 DetectionVirus.Win32.Virut
AV2 Virus Signatures VersionVDB: 10.12.2017 19:08:45 (Build: 99992) (2017-12-11)
AV3 DetectionWin32:Vitro
AV3 Virus Signatures Version18031604 (2018-03-17)
AV4 DetectionWin32/Virut
AV4 Virus Signatures Version4793/15467 Fri, 09 Mar 2018 09:02:00 +0000 (2018-03-09)
AV5 DetectionW32/Virut.E.gen!Eldorado
AV5 Virus Signatures Version201803090907 (2018-03-09)
AV6 DetectionW32/Scribble-B
AV6 Virus Signatures Version5.48 06 February 2018 (2018-03-09)
AV7 DetectionWin32.Virtob.Gen.12(DB)
AV7 Virus Signatures Version7.75233 (2018-03-09)