Virusign
Info

Details for 586bfcdacc303a9053ea56125b6b05955b2bf063a60f334d733fe1012865522b

NameDROP_B~1.BAT
Date (Y-m-d)2020-02-20
Size (Bytes)2598 (2.54KB)
FileDOS batch file, ASCII text
TrIDUnknown!
CRC32b70cadfb
MD5f7d236c4a75f9e0111f0a2d53b7cbc2e
SHA1d1fd6334ff9e5dc438cfd356c7ee6a0b56bde3c1
SHA256586bfcdacc303a9053ea56125b6b05955b2bf063a60f334d733fe1012865522b
ImpHash00000000000000000000000000000000
ImpFuzzy0::
SSDeep48:8mxBFCjmbYTVCH+btePKXO6RDBjknrtmDsk8hjysDv:8mv0mbYTV0iEPIOyD8pmL2Fz
Online Analysis 1x
Online Analysis 2x
Online Analysis 3x
AV1 (ClamAV) StatusNo detection
AV2 AV3 AV4 AV5 StatusDetected on 2020-01-30
AV1 DetectionOK
AV1 Virus Signatures VersionClamAV 0.102.2/25822/Sun May 24 12:21:25 2020 (2020-05-25)
AV2 DetectionVirus.BAT.Silly
AV2 Virus Signatures VersionVDB: 21.02.2020 08:45:44 (Build: 102416) (2020-02-21)
AV3 DetectionBAT/Hogy.A
AV3 Virus Signatures Version202002200933 (2020-02-20)
AV4 DetectionTroj/BatDrp-W
AV4 Virus Signatures Version5.72 04 February 2020 (2020-02-20)
AV5 DetectionBAT.Drop(DB)
AV5 Virus Signatures Version7.83645 (2020-01-30)