Virusign
Info

Details for 5c74d1039d468d1730ae9c60f15ed88f059bc29f0664db8239637417838f7b2d

Namejiuyinbank_ppc.apk
Date (Y-m-d)2019-06-08
Size (Bytes)13061430 (12.46MB)
FileZip archive data, at least v2.0 to extract
TrID58.3% (.MAFF) Mozilla Archive Format (gen) (7000/1/1)
33.3% (.ZIP) ZIP compressed archive (4000/1)
8.3% (.BIN) PrintFox/Pagefox bitmap (var. P) (1000/1)
CRC320941d720
MD5665fdefa11900210a4e8a3fccf795d51
SHA14e4e1ca32c29b1f81d6c3b8cb82e33ad521bd651
SHA2565c74d1039d468d1730ae9c60f15ed88f059bc29f0664db8239637417838f7b2d
ImpHash00000000000000000000000000000000
ImpFuzzy0::
SSDeep196608:MMZob+V85jDAWyXGOy62L4ngTlfMkkygL5V27:Msob+V+XOW4gJuFt
Online Analysis 1x
Online Analysis 2x
Online Analysis 3x
AV1 (ClamAV) StatusNo detection
AV2 AV3 AV4 AV5 StatusNo detection
AV1 DetectionOK
AV1 Virus Signatures VersionClamAV 0.101.4/25656/Sat Dec 7 09:52:12 2019 (2019-12-07)
AV2 DetectionOK
AV2 Virus Signatures VersionVDB: 07.12.2019 08:48:29 (Build: 102184) (2019-12-07)
AV3 DetectionOK
AV3 Virus Signatures Version201912071045 (2019-12-07)
AV4 DetectionOK
AV4 Virus Signatures Version5.70 19 November 2019 (2019-12-07)
AV5 DetectionOK
AV5 Virus Signatures Version7.83104 (2019-12-07)