Virusign
Info

Details for 9a17ec36ca82b56f43215e546f8ee5d5bf793bc2d42e6caec935decd316dca6f

Name13-864539517840734930767165718410.zip
Date (Y-m-d)2018-10-02
Size (Bytes)636190 (621.28KB)
FileZip archive data, at least v2.0 to extract
TrID80.0% (.ZIP) ZIP compressed archive (4000/1)
20.0% (.BIN) PrintFox/Pagefox bitmap (var. P) (1000/1)
CRC3281cabaae
MD5d3f53bcc667643150e07abf23880502a
SHA1da82cd314fffb8691da7b61efc71dc3fd236cc20
SHA2569a17ec36ca82b56f43215e546f8ee5d5bf793bc2d42e6caec935decd316dca6f
ImpHash00000000000000000000000000000000
ImpFuzzy0::
SSDeep12288:lwdSshPlYi0CZS2LTZCkXnEI4cUwim22gTGyX0Bkx3aC88rvGVnys3:edSAf0CZSYDn9Uw9qT1U3CRrsnyO
Online Analysis 1x
Online Analysis 2x
Online Analysis 3x
AV1 (ClamAV) StatusNo detection
AV2 AV3 AV4 AV5 StatusDetected on 2018-08-13
AV1 DetectionOK
AV1 Virus Signatures VersionClamAV 0.100.3/25457/Wed May 22 07:57:31 2019 (2019-05-23)
AV2 DetectionTrojan.Win32.Krypt
AV2 Virus Signatures VersionVDB: 04.02.2019 19:12:23 (Build: 101264) (2019-02-05)
AV3 DetectionW32/Trojan.CBE.gen!Eldorado
AV3 Virus Signatures Version201812212310 (2018-12-22)
AV4 DetectionMal/Generic-S
AV4 Virus Signatures Version5.55 18 September 2018 (2018-10-02)
AV5 DetectionOK
AV5 Virus Signatures Version7.77018 (2018-08-13)