Virusign
Info

Details for ab1b56daf9c736684bcda33b2c8192859a1db80fe4246a6c86fe8c3adf2ff53f

Namefuyqvb.1
Date (Y-m-d)2019-06-11
Size (Bytes)12922 (12.62KB)
Filegzip compressed data, max speed, from FAT filesystem (MS-DOS, OS/2, NT)
TrID100.0% (.GZ/GZIP) GZipped data (3000/1)
CRC32a49e5271
MD569ea03aa5febf12c3c9f10336dabddb8
SHA1e3ecc7d22c75c54f6695f5f53de7d9b2ea50e4c3
SHA256ab1b56daf9c736684bcda33b2c8192859a1db80fe4246a6c86fe8c3adf2ff53f
ImpHash00000000000000000000000000000000
ImpFuzzy0::
SSDeep192:K2jDKDVYe0wJw8KnjaRd+Pob/PXwezDb2nCy2xskj+B6XZHKsWIVbqdfVVV:2yKwzjYEPobHXLXskj+EXF4I5qdf1
Online Analysis 1x
Online Analysis 2x
Online Analysis 3x
AV1 (ClamAV) StatusNo detection
AV2 AV3 AV4 AV5 StatusNo detection
AV1 DetectionOK
AV1 Virus Signatures VersionClamAV 0.101.4/25656/Sat Dec 7 09:52:12 2019 (2019-12-07)
AV2 DetectionOK
AV2 Virus Signatures VersionVDB: 07.12.2019 08:48:29 (Build: 102184) (2019-12-07)
AV3 DetectionOK
AV3 Virus Signatures Version201912071045 (2019-12-07)
AV4 DetectionOK
AV4 Virus Signatures Version5.70 19 November 2019 (2019-12-07)
AV5 DetectionOK
AV5 Virus Signatures Version7.83104 (2019-12-07)