Virusign
Info

Details for b2f9ec78a1b9aa93cd9a4694f4b2bfe2c1ae4a74583cc3aacf6882c27bc8b8b1

Nameme3_v1.1.5427.4_19tr.rar
Date (Y-m-d)2018-06-17
Size (Bytes)2365718 (2.26MB)
FileRAR archive data, v1d, os: Win32
TrID58.3% (.RAR) RAR compressed archive (v-4.x) (7000/1)
41.6% (.RAR) RAR compressed archive (gen) (5000/1)
CRC321791ed9f
MD5fd1ba383567950b2af9c33e595c11b46
SHA1d5d9bef05a2564c3d7e76be45e76ffa41f52946a
SHA256b2f9ec78a1b9aa93cd9a4694f4b2bfe2c1ae4a74583cc3aacf6882c27bc8b8b1
ImpHash00000000000000000000000000000000
ImpFuzzy0::
SSDeep49152:M/ZBp+x3BYV8SIbHh42jjjib19w0H405vcy5VNz/f/G9Rh4uBpbNU3Wgbod:MxBp+xRYRIbHjOPx2yL9gjnBDU3Wgb8
Online Analysis 1x
Online Analysis 2x
Online Analysis 3x
AV1 (ClamAV) StatusNo detection
AV2 AV3 AV4 AV5 AV6 AV7 StatusDetected on 2018-06-17
AV1 DetectionOK
AV1 Virus Signatures VersionClamAV 0.99.4/24956/Wed Sep 19 08:59:47 2018 (2018-09-19)
AV2 DetectionGen.Malware.Heur
AV2 Virus Signatures VersionVDB: 10.12.2017 19:08:45 (Build: 99992) (2017-12-11)
AV3 DetectionWin32:Trainer-B [PUP]
AV3 Virus Signatures Version18061604 (2018-06-17)
AV4 DetectionTrojan horse Generic5 c.BGXQ
AV4 Virus Signatures Version4793/15744 Sat, 16 Jun 2018 13:36:00 +0000 (2018-06-17)
AV5 DetectionW32/VMProtBad.D.gen!Eldorado
AV5 Virus Signatures Version201806162247 (2018-06-17)
AV6 DetectionMal/VMProtBad-A
AV6 Virus Signatures Version5.51 15 May 2018 (2018-06-17)
AV7 DetectionTrojan.Generic.7692159(DB)
AV7 Virus Signatures Version7.76400 (2018-06-17)