Virusign
Info

Details for dfc8a3b464823d407da2e12619c7e0680434a96848891ae5efb3ec5096241521

Namedfmj.apk
Date (Y-m-d)2019-06-13
Size (Bytes)26378753 (25.16MB)
FileZip archive data, at least v2.0 to extract
TrID80.0% (.ZIP) ZIP compressed archive (4000/1)
20.0% (.BIN) PrintFox/Pagefox bitmap (var. P) (1000/1)
CRC32b03de55e
MD5168c57b342f7381217a8ef488682fb15
SHA1064916786012323eae68702cd8fe340a363e5cfa
SHA256dfc8a3b464823d407da2e12619c7e0680434a96848891ae5efb3ec5096241521
ImpHash00000000000000000000000000000000
ImpFuzzy0::
SSDeep24576:QNthYPsYGtBDEV2zq0Nn8anismZW1W24xQLT/OBvQIhDUoEI:QNtjBEVANn83Wf3O1FK
Online Analysis 1x
Online Analysis 2x
Online Analysis 3x
AV1 (ClamAV) StatusNo detection
AV2 AV3 AV4 AV5 StatusNo detection
AV1 DetectionOK
AV1 Virus Signatures VersionClamAV 0.101.4/25656/Sat Dec 7 09:52:12 2019 (2019-12-08)
AV2 DetectionOK
AV2 Virus Signatures VersionVDB: 07.12.2019 19:22:31 (Build: 102186) (2019-12-08)
AV3 DetectionOK
AV3 Virus Signatures Version201912072249 (2019-12-08)
AV4 DetectionOK
AV4 Virus Signatures Version5.70 19 November 2019 (2019-12-08)
AV5 DetectionOK
AV5 Virus Signatures Version7.83109 (2019-12-08)